Miljö & kvalitetspolicy

Vår kvalitets- och miljöinriktning

Avfallssortering och minimal användning av farligt avfall. Ansluten till GBR:s återvinningssystem av installationsspill-plastgolv Kan tillhandahålla dokumentation av golvmaterial. Eftersträvar att lämna skötselanvisningar, byggvarudeklarationer m.m.

Våra övergripande miljömål. Avveckla användandet av miljöfarliga limmer, lacker och oljor. Företagets miljöpolicy. Företaget eftersträvar att skapa goda boendemiljöer genom att använda golvprodukter med så liten påverkan på vår yttre miljö som möjligt.

Vi skall: Med god marginal uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras. Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning för att miljöarbetet skall bli effektivt. Ständigt förbättra verksamheten i minskad miljöpåverkan .Öppet redovisa miljöpolicy, verksamhetens miljöpåverkan samt mål för förbättringar för medarbetare och allmänhet Ge kunderna korrekt och fullständig information om miljökonsekvenserna av de golvtjänster som vi erbjuder.